Noc kostelů i v Lichnově

2. 6. 2023: Noc kostelů, Lichnov kostel sv. Petra a Pavla